banner9

Yargıtay Mall Of İstanbul'da yapılan İmar Yolsuzluğu'na dikkat çekti

Avrupa Yakasının en büyük AVM sloganı ile reklam yapan Mall Of istanbul'un imarında büyük ve akıl almaz şeytani planlar ortaya ortaya çıktı.

Yargıtay Mall Of  İstanbul'da yapılan İmar Yolsuzluğu'na dikkat çekti
Bu imar yolsuzluğunda Eski Küçükçekmece Belediye Başkanı  Aziz Yeniay'ın büyük  rolü olduBaşakşehir ilçesi sınırları içinde bulunan Mall Of İstanbul Projesinin yapılacağı yerde hazine arazisi var iken vatandaşın tapulu arsalarını okul alanı ilan ederek tapuya kaydını yaptıran Küçükçekmece eski  belediye başkanı Aziz Yeniay'ın yaptığı akıl almaz imar yolsuzlukları dudak uçuklatacak türden.Yeniay hem Küçükçemece Belediye Başkanı, hem de İBB imar komisyonu başkanı daha sonrada  Torunlar Gayrimenkul GYO'da yönetim kurulu üyesi olrak karşımıza çıkıyor  ?


İlk bakışta her şey normal gibi geliyor değil mi size ? Ama burada çok anormal bir durum söz konusu. 


Sene 2007 Mall Of İstanbul'un bulunduğu bölge o zaman Küçükçekmece Belediyesi sınırları içinde. Belediye başkanı'da Aziz Yeniay. Burada

meydana gelen gelişmeleri izlediğiniz zaman sanki belediye başkanı Yeniay Torunlar GYO'nun bir yetkilisi gibi çalışmış ve burada hak sahiplerinin arsalarının ucuz fiyata satın alınması anında bir dizi çalışma yapıyor. 


İlk olarak Küçükçekemece Belediye başkanı sıfatı ile arsa sahiplerinin ellerini ve kollarına  bağlamak üzere arasaların foksiyonunu değiştirip ticaret artı konut olan durumu eğitim alanına çevirdği için arsa sahipleri bir şey yapamıyor.


Arsa sahiplerinden bazıları kamu yeri var iken neden bizim arsaları eğitim alanı yaptınız çıkışı yaparak arsalarımızı satmıyoruz çıkışı

yapıyorlar. İlçe belediye başkanı Aziz Yeniay o dönem aynı zamanda İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İmar komisyonu  başkanı sıfatı ile halkın arsalarını satmaya zorlama yoluna gittiği ifade ediliyor.


İlçe Belediyesi ve İBB İmar Komisyon başkanı Aziz yeniay Torunlar GYO için çalışmış


İlçe ve İBB'imar Komisyonu başkanı olan Yniay'ın ısrarları halkı ikna etmeye yeterli olmayacak ki bu sefer birleri işe TOKİ kılıcını çekerek adeta biz sizden buraları almayı biliriz dercesine işe koyuluyor.Alt gelir grubunu konut sahibi yapmak üzere  Başbakanlığa  bağlı olarak kurulan TOKİ amacından saptırılıp Alt gelir grubunun sahibi olduğu arsaları bir şekilde Ali Cengiz oyunları  ile ede edip adeta tersine ROOBİN HODCULUK yaparak fakirden alıp zengine verdikleri süreci son 10 yılda canlı canı yaşadık.


Küçükçekmece 1.Asliye Hukuk Mahkemesi Tazminat hakkınız saklı kalmak kaydı ile Tapu İptal davasını Red ediyor ama Yargıtay Yanlış yaptın diyor


İşte Yargıtay 1.Hukuk Dairesinden Torunlar GYO'ya tokat gibi  karar :


Aynan Yartgıtay 1.Hukuk Dairesinin 23.12.2015 tarihinde oy birliği ile vediği kararı aynen yayınlıyoruz.
ESAS NO    : 2014  / 13004       KARAR NO : 2015/ 1513  
YARGITAY İLAMI  :
İncelenen kararın Mahkemesi : Küçükçekmece 1.Asliye Hukuk Mahkmesi 
Tarihi : 16.01.2014
Numarası: 2011/669-2014/10
Davacı :Ali Durmuş (Şu an varisleri )
Davalılar: Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı V.D. Torunlar GYO
Dava Türü : Tapu  İptali-Tescil Tazminat 


Taraflar arasında görülen tapu iptali,tescil,tazminat davası sonunda yerel mahkemece tapu iptali ,tescil isteğinin zamanaşımı nedeniyle reddine,b edele ilşkin isteğin ise idari yargının görevi olması nedeniyle görev  yönünden reddine ilşkin olarak verilen karar davacı vekili  tarafından yasal süresi içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi,Tekik Hakimi Süleyman Yumma'nın rapour okundu,açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü.=İŞTE YARGITAY'IN MALL OF İSTANBUL PROJESİ İÇİN VERDİĞİ KARAR =Davalı,hile hukuksal nednei ile davalı tapu iptal tescil ya da  tazminat isteklerine ilişkindir. Davacı Paydaşı olduğu 2453 parsel sayılı taşınmazın eğitim ve sosyal tesis alanı olarak kamulaştırlacağını bildiiren TOKİ 'nin pazarlık teklifini kabul ettiğini ,yapılan  gmrüşmeler sonucu payının 1.036.935.00 TL 'na TOKİ'ye satşına karar verildiğini,ancak tapuda işlem yapmak için gittiklerinde diğer davalı şirkete satış sureti ile   temlik ettiğini,sonrasında taşınmazın bulunduğu  alanın TOKİ'nin onayladığı uygulama imar planı ile yapılan değişikliklerle özel sosyal kültürel tesis ve kısmen ticaret ve hizmet alalnına ayrıldığını 28.5.2011   tarihli gazete ilanında öğrendiğini,böylece temlikten sonra kamu alanından çıkartılarak özel alana alınması ile taşınmazın değerinden artış sağlandığı,TOKİ'nin kamu gücünü kötüye kullanarak her iki davalının hileli işlemleri ile taşınmazın elinden alındığını  ileri sürerek yeni oluşan imar parseli üzerinden tapu iptal ve tescil ya da imar planı değişikliği nedeniyle oluşan değer artış farkının tespiti ile davalılardan tahsile karar verilmesini istemiştir.


Davalılar,davanın reddini savunmuşlardır 


Mahkemece,tapu  iptal ve tescil isteğinin zamanaşımı nedeniyle reddine ,bedele ilişkin isteğin ise 2577 sayılı yasanın 2/1 b maddesi uyarınca tam yargı davası kapsamında idari  yargının görevlerş olması nedeniyle görev yönünde reddine karar verilmiştir.Dosya içeriğinde ve toplanan delillerden ;15.2.2008 tarihli resmi akit ile 2453 perselde davacıya ait payın davalı şirkete satış suretiyle temlik edildiği,11.6.2009 tarihinde yapılan imar uygulaması ile 858 ada ve 1 ve 2 parsellere revizyon gördüğü, 858 ada 2 parselin ifraz sonucu 4 ve 5 nolu ifraz parsellerinin oluştuğu ,sonuç itibariyle 858  ada 1 parsel de dava dışı kişilerle birlikte davalı şirketin paydaş olduğu ,858 ada 4 nolu ifraz  parselin ise davalı şirket adına kayıtlı.


Bilindiği Üzere : Hile (aldatma),genel olarak bir kimseyi irada beyanında bulunmaya,sözleşme,yapmaya sevk etmek için onda kasten hatalı bir kanı uyandırmak veya esasen var olan hatalı bir kanıyı koruma veyahut devamını sağlamak şeklinde tanımlanır.
Hata da yanılma,hile de ise yanıltma söz konusudur. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun (TBK)  36 /1 (818) sayılı Borçlar Kanununun (BK) 28/1.)  maddesinde açıklandığı üzere taraflardan biri diğer tarafın kasıtlı aldatmasıyla sözleşme yapmaya yöneltmişse yanılma (hata) esaslı olmasa bile aldatılan taraf için sözleşme bağlayıcı SAYILAMAZ.


Değinilen koşulların varlığı halinde aldatılan taraf hakkını kullanmak suretiyle hukuki ilişkiye geçmişse etkili (makable şamil) olarak ortadan kaldırabilir ve verdiği şeyi geri isteyebilir.


Öte yandan,hile her türlü dellille ispat edilebileceği gibi iptal  hakkının kulanılması hiç bir şekle bağlı değildir.Aldatılmanın öğrenildiği tarihten itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde karşı tarafa yöneltilecek bir irada açıklaması ,defi yahut dava yoluyla da kullanlabilir.


Somut olaya gelince : Davacının delil listesinde bildirdiği Gazetenin 28.05.2011 tarihli sayısında davalı şirkete ait Residans-ofis-otel gibi sosyal tesisleri  kapsayan "Mall Of İstanbul" projesinin ilanının yer aldığı görülmektedir. Davacı,hileli işlemi bu tarihte öğrendiğini ileri sürmüş,davalı araf ise bunun aksini KANITLAYAMAMIŞ,eldeki dava ise 13.7.2011 tarihinde açılmıştır.


Bu durumda; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun  36.Maddesinde öngörülen bir yıllık hak düşürücü sürenin hileye maruz kalan kimsenin bunu öğrendiği tarihten itibaren işlemeye başlayacağı ,mağdurun öğrenme tarihi olarak ileri sürdüğü tarihin esas alınacağı belirgin olup; diğer tarafın öğrenmenin (ıttılan) bu tarih değil de daha önce olduğunu iddia etmesi durumunda,bu iddiasını İSPAT zorunluluğunda olduğundan kuşku bulunmamaktadır. 


Nitekim Hukuk Genel Kurulu'nun 20.04.1983 gün ve 1980/1 -1846-397 sayılı kararında da aynı hususa işaret edilmiştir.
Hâl böyle olunca ;Mahkemece davanın süresinde açıldığı açıldığı   gözetilerek yukarıda açıklanan ilekelere göre işin esasının incelenmesi,varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmadığı gibi,kabule göre de : hile hukuksal nedenine  dayalı tazminat isteği bakımından İdari Yargının görevli olduğu şeklinde değerlendirme yapılmış olması da isabetli değildir.


Davacının temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerle (6100) sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollam ile ) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA,alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine 23.12.2015 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


Başkan                 Üye                           Üye             Üye                          Üye
H.H.Ünaldı     N.Koyuncu                A.S.Togay      N.Türkmen            H.Kaya 


Cumhurbaşkanı Erdoğan  TOKİ'nin yaptığı büyük işlerde yapılan  haksızlıkları  inceletmelidir...
İşte İstanbul Times Gazetesi'nin 2009 yılından bu yana  yapılan İmar yolsuzlukları ile alakalı gündeme getirdiği konuların ne kadar doğru olduğu Yargıtay kararı ile ortaya çıkmış oldu. 


İstanbul'da buna benzer onlarca dosya mevcut.

 
Aziz Yeniay ne diyecek merak  ediyoruz


Halkın Recep Tayyip Erdoğan'a güveninden dolayı oy verdiği eski Küçkçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay oyunu alıp hizmet etmesi gereken halkın yerine tersine ROBİN HODCULUk yaparak garip gureba halkın arsalarını bin bir oyun ile Gayrimenkul Devi Torunlar GYO' ya peşkeş çekip belediye başkanlığını bırakıp bu sefer de adı geçen şirketin yönetim kurulu üyesi olmanın  neresinde etik bir davranış var ? 
Gazete olarak adı geçen Mall Of İstanbul Projesinde Küçükçekmece Belediyesi,İstanbul Büyükşehir Belediyesi  ve TOKİ'nin gücünü haksız olarak kullanan Torunlar GYO'nun patığı Mall Of İstanbul'da yapılacak adil bir yargılama sonucu ilgili projede yer satın alan herkesin tapuları iptal edilecek ve garip halkın hakkı son kuruşuna kadar ödenenene kadar yayınlarımzı devam edecektir.


İşte Aziz Yeniay’ın son durumu Torunlar GYO Yönetim Kurulu Üyesi 


AD SOYAD GÖREVİ  /  TEMSİL ŞEKLİ SERMAYEAZİZ TORUN Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür 
MEHMET TORUN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müştereken 
MAHMUT KARABIYIK Yönetim Kurulu Üyesi  
DURSUN ALİ ALP Yönetim Kurulu Üyesi 
AZİZ YENİAY Yönetim Kurulu Üyesi   Eski Küçükçekmece Belediye Başkanı 
SAİM KILIÇ Yönetim Kurulu Üyesi  
MUHAMMET HALUK SUR Yönetim  Kurulu Üyesi


Ciddi iddilar var yeni haberlerimiz çok yakında...Bekleyin.


Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2017, 00:11

Bağcılar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17

banner20